Nå skal kraftkonsern, forretningssystemer og data splittes

data-splittes-energibransjen-sysco

Fra første januar 2021 kan ikke samme energiselskap både levere nett og strøm. Dermed må alle integrerte energiselskaper splittes i to. Det er den enkle delen. Den vanskelige blir å splitte forretningssystemer og databaser.

Skrevet av: David Werner Jacobsen, Domeneekspert Energi i SYSCO

Energibransjen står overfor store regulatoriske endringer som skaper utfordringer for mange kraftvirksomheter. En viktig endring som er vedtatt i energiloven er at nett- og strømselskaper må innføre såkalt selskapsmessig og funksjonelt skille innen 1. januar 2021. For nettselskaper som har færre enn 10.000 målepunkter er det imidlertid unntak for funksjonelt skille.

Vertikalt integrerte kraftkonsern, som ikke er i gang med oppdelingen, har kun et par–tre måneder på å tilpasse seg slik at det blir selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og annen virksomhet.

Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skilles ut i egne selskaper som ikke driver med annen virksomhet. Med funksjonelt skille menes at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet.

Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skilles ut i egne selskaper (selvstendige rettssubjekter) som ikke driver med annen virksomhet. Med funksjonelt skille menes at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Formålet med reguleringen er å redusere risikoen for ikke-nøytral opptreden og kryssubsidiering mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.

Teknologiske hindre for lovendringer

Å etablere to selvstendige juridiske enheter er nok den enkleste delen når kraftkonsern skal innfri nye lovkrav. Å dele organisasjonen er verre, mens å splitte opp forretningssystemer og databaser kan være en kompleks oppgave.

For mange kan teknologien stå i veien for å innfri de nye lovkravene om selskapsmessig og funksjonelt skille. Samtidig kan dette være en god anledning til å sette i gang med et digitalt løft av forretningssystemer og IT-løsninger.

Mange strøm- og nettselskaper sliter med gamle og tungvinte IT-systemer som gjør det vanskelig å gi god kundeservice, jakte nye kunder og fornye seg.

Det kommer frem i en markedsanalyse som SYSCO gjorde våren 2020.

Den avdekket at nett- og strømselskaper har mange av følgende tre utfordringer:

  1. De er misfornøyde med dagens KIS-system, som de mener er gammeldags og utdatert, med dårlig servicenivå og det er dyrt å gjøre endringer og tilpasninger.
  2. De har mange manuelle prosesser og de har ønske om automatisering og forenkling (for eksempel rapportering til myndighetene).
  3. Priskrig (markedsselskaper) og inntektsrammer (nettselskaper) fører til allianser og fusjoner. Dette fører igjen til behov for mer fleksible, moderne og robuste IT-systemer.

Les mer om analysen her >

Splitting av databaser

Selve splittingen av kraftkonsernenes databaser og forretningssystemer er også en krevende oppgave. Det må gjøres et omfattende konverteringsarbeid av dataene og som stiller store krav til konverteringsplattformen.

Mens oppdelingene av databasene pågår vil konverteringsplattformen ofte inneholde fem ganger mer data og ha behov for vesentlig mer prosesseringskraft. Dette resulterer høye krav til den midlertidige plattformen og økt behov for Oracle-lisenser.

SYSCO har bistått flere kraftvirksomheter på en kosteffektiv måte med å tilrettelegge plattformene. SYSCO har bidratt med å etablere nye testmiljøer og produksjonsmiljøer for konverteringen og gitt råd om nye miljør på bakgrunn av ytelse, sikkerhet og kapasitetesbehov som konverteringene stiller.

SYSCO er teknologieksperten som er spesialisert i energibransjen. Les om hvordan vi kan hjelpe deg her >

 

Lovendring leder til digitalisering

Derfor kan lovendringen som trer i kraft den 1. januar 2020 også være en god anledning til å digitalisere MAFI-kjeden og automatisere gamle og tungvinte prosesser.

De nye, funksjonelt skilte kraftselskapene vil ha litt ulike behov på IT-siden.

Nettselskapene må fortsatt ha hele MAFI-kjeden (måling, avregning, fakturering og innkreving), fra målere ute i felt, rapportering til Elhub, til utsendelse av fakturaer til kunde og nettleiefaktura til kraftleverandør samt innfordring/betaling.

Markeds-/kraftselskapene, som får data fra Elhub, har et mindre behov for et kraftfullt system som dekker hele MAFI-kjeden, mens de har et sterkere behov for IT-løsninger som styrker kundeservicen ut mot sluttkundene, salg og leveranse av tilleggsprodukter.

Disse ulike behovene adresserer SYSCO med det nye kundeinformasjonssystemet (KIS) Connected Energy Hub.

Les mer om SYSCO Connected Energy Hub >

 

Ønsker du en uforpliktende prat med oss rundt denne løsningen?

KONTAKT DAVID